Peter M. B’nai Torah Steps 2014

Peter M. step series at B’nai Torah Congregation 6261 Southwest 18th Street, Boca Raton, FL. 2014.

Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5 part 1
Step 5 part 2
Steps 6 – 9
Steps 10 – 11
Step 11 part 1
Step 11 part 2
Step 12
Step 12 part 2

Peter M. Unity of Pompano Steps 2013

Peter M. Step Series at Unity of Pompano started September, 2013

Step 1
Step 2
Step 3
Steps 3 & 4
Steps 4 & 5
Step 5
Steps 5 & 6
Step 12
Step 12 – Take 2

Peter M. B’nai Torah Steps 2013

Peter M. step series at B’nai Torah Congregation 6261 Southwest 18th Street, Boca Raton, FL. Steps 1 & 2 were not recorded.

Step 3
Step 4
Step 5
Steps 6 & 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 10-11
Step 12